3D webséta adatkezelés

3D webséta - Adatkezelési útmutató

A Balogh Sándor Miklós E.V. 2049 Diósd, Rézsű utca 4/b. (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldal(ak) adatkezelését szabályozza: webseta-3d.hu

A tájékoztató módosításai a közzététellel napján lépnek hatályba.

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Felhasználó / Megrendelő: Minden olyan természetes személy, akinek személyes adatait valaki tárolja és/vagy kezeli.

Személyes adat: Az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ, amivel elérhető vagy azonosítható. Személyes adat például: név, lakcím, anyja neve, születési hely, idő, okmányazonosítók, telefonszám, e-mail cím, felhasználónév, bankszámla adatai. A WP29-es munkacsoport szerint a dinamikus IP cím is személyes adatnak tekinthető.

WP29-es munkacsoport: Az adatvédelmi irányelv 29. cikke alapján létrehozott adatvédelmi munkacsoport mely az Európai Tanács mellett dolgozik és összehangolja a tagállami felügyeleti hatóságok tevékenységét.

Szolgáltató/Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval az előbbieket végrehajtatja.

Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Ezeken felül az adatkezeléshez tartozik a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése is.

Adatfeldolgozó: Az a személy vagy szerv, amely az adatkezelő nevében a személyes adatokat kezeli.

Adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Adatvédelmi incidens: Személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

A SZABÁLYZAT CÉLJA

A jelen szabályzat célja, hogy rögzítse Balogh Sándor Miklós E.V. 2049 Diósd, Rézsű utca 4/b. 01-09-4624373 12065219-2-41 által működtetett webséta 3D weboldalon alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Szolgáltató/Adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató/Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minden területen, minden Felhasználó / Megrendelő számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyenek, és személyes adatainak gépi feldolgozása során a jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák.

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ IRÁNYELVEK

A személyes adatok

 1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
 3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
 6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
 7. az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

Név: Balogh Sándor Miklós E.V.

Székhely: 2049 Diósd, Rézsű utca 4/b.

E-mail: kapcsolat@webseta-3d.hu

Telefon: +36 20 214 9098

AZ ADATVÉDELMI TISZTSÉGVISELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

Név: Balogh Sándor Miklós

Székhely: 2049 Diósd, Rézsű utca 4/b.

E-mail: kapcsolat@webseta-3d.hu

Telefon: +36 20 214 9098

1) BEVEZETÉS

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Forrás: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV) 20. § (1) kimondja, hogy a Felhasználóval / Megrendelővel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell azt, hogy az adatainak továbbítása kezelésre önkéntes hozzájáruláson alapul vagy kötelező-e.

A Felhasználót / Megrendelőt az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személy(ek) kilétéről és az adatkezelés során összegyűjtött adatok kezelési idejének hosszáról.

Tájékoztatni kell a Felhasználót / Megrendelőt az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha a Felhasználó / Megrendelő hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

 • az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges,
 • vagy
 • az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie a Felhasználó / Megrendelő adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Ha a Felhasználó / Megrendelő személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna (például egy weboldalra történő belépés és az ott történő böngészés során), a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:

 1. az adatgyűjtés ténye,
 2. az érintettek köre,
 3. az adatgyűjtés célja,
 4. az adatkezelés időtartama,
 5. az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 6. a Felhasználó / Megrendelő adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint
 7. ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, akkor az adatkezelés nyilvántartási száma.

A tájékoztató módosításai a webseta-3d.hu címen történő közzététellel lépnek hatályba.

2) A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webseta-3d.hu weboldalra történő belépéskor az adatgyűjtéshez kapcsolódó adatkezeléshez kapcsolódóan a következőket:

 • az adatgyűjtés ténye,
 • az érintettek köre,
 • az adatgyűjtés célja,
 • az adatkezelés időtartama,
 • az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 • az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

2.1) AZ ADATGYŰJTÉS

A webséta 3D weboldal használata során rendelkezésére bocsájtott személyes adatait bizalmasan kezeljük, harmadik fél részére nem adjuk át. A webseta-3d.hu weboldalon megadott lehetőségek - űrlap, telefonszám, e-mail cím - használatával és figyelembe véve az ASZF 3. pontjában rögzített érvényes megrendelési módok(at), a megrendelt termék(ek)ről/szolgáltatás(ok)ról számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig kerül megőrzésre. A Felhasználó / Megrendelő az adatainak a nyilvántartási rendszerből történő törlését, vagy módosítását írásban - a webseta-3d.hu weboldalon elérhető e-mail címre küldött üzenet segítségével - bármikor kérheti.

A rendszer működtetése során technikailag is rögzítésre kerülő adat a Felhasználó / Megrendelő számítógépének, okostelefonjának, tabletjének, laptopjának azon adata, amely a szolgáltatás igénybevétele során generálódik és amelyet az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok eredményeként automatikusan rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó / Megrendelő külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a weboldalra történtő belépéskor, illetve onnét kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ezen adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

2.2) A KEZELT ADATOK ÉS ÉRINTETTEK KÖRE ÉS AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

# Megnevezés Cél Érintett(ek)
2 Vezeték- és keresztnév A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges. Megrendelő(k)
3 E-mail cím Kapcsolattartáshoz szükséges. Megrendelő(k)
4 Telefonszám Kapcsolattartáshoz, a számlázáshoz, a kiszállással, kiszállítással kapcsolatos kérdések gyorsabb egyeztetéséhez szükséges. Megrendelő(k)
5 Számlázási név és cím A szabályszerű számla kiállításához, továbbá a szerződés létrehozásához, tartalmának meghatározásához, módosításához, teljesítésének figyelemmel kíséréséhez, az abból származó díjak számlázásásához, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítéséhez szükséges Megrendelő(k)
6 Szállítási név és cím A házhoz szállítás lehetővé tételéhez szükséges Megrendelő(k)
7 A vásárlás időpontja Technikai művelet végrehajtásához szükséges Megrendelő(k)
8 A vásárlás IP cím Technikai művelet végrehajtásához szükséges Megrendelő(k)

Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az személyes adatot tartalmazzon.

2.3) AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA, AZ ADATOK TÖRLÉSÉNEK HATÁRIDEJE

Az adatkezelés a vonatkozó ügylet végleges - sikeres vagy sikertelen - lezárásáig zajlik. Az adatok törlése a vonatkozó ügylet lezárultát követően történik meg. A regisztráció törlésével azonnal. Az érintett a webseta-3d.hu weboldalon elérhető e-mail címre küldött írásos törlési kérésének beérkezését követően, kivéve a számviteli bizonylatok esetében, ugyanis a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

2.4) AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULT LEHETSÉGES ADATKEZELŐK SZEMÉLYE

A személyes adatokat az Adatkezelő kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

3. ADATELEMZÉS, HÍRLEVELEK, KÖZÖSSÉGI OLDALAK

3.1) A GOOGLE ANALYTICS ALKALMAZÁSA

A webseta-3d.hu weboldal a Google Analytics adatelemző szolgáltatást használja fel, amely a Google Inc. „ Google szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat, szöveges, olvasható adatfájlokat használ, amelyek a böngészőprogram segítségével a számítógép, okostelefon, laptop, vagy tablet előre meghatározott mappájában kerülnek eltárolásra. A cookiek segítségével nyomon követhetők a Felhasználó / Megrendelő által megnyitott weboldalak nevei, a megnyitás ideje és a weblapon történt látogatás, olvasás idejének hossza. Ezen adatok hozzájárulnak a webseta-3d.hu weboldalai használatának pontos elemzéséhez és a szolgáltatás minőségének fejlesztéséhez.

A Felhasználó / Megrendelő által megnyitott weboldalak kapcsán technikai adatot tároló cookie-kkal létrehozott információk összessége a Google Inc.USA-beli szerverére kerül és ott tárolódik a beállított határideig. Az IP-anonimizálás technika segítségével az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államok területén történt felhasználás során a Google a Felhasználó / Megrendelő IP-címét megrövidíti.

A teljes IP-címnek a Google Inc. USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google Inc. ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó / Megrendelő a webseta-3d.hu weboldalt, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a a weboldal látogatók aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további statisztikai célú adatszolgáltatásokat teljesítsen.

A Google Analytics keretein belül a Felhasználó / Megrendelő böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó / Megrendelő a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy a webseta-3d.hu weboldalnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google Inc. gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó / Megrendelő weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is) , ha letölti és telepíti a következő linken elérhető Google Analytics Opt-out Browser Add-on böngészőplugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

3.2) HÍRLEVÉL, DM TEVÉKENYSÉG

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó / Megrendelő előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

Továbbá Felhasználó / Megrendelő a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó / Megrendelő korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben:

Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót / Megrendelőt. Felhasználó / Megrendelő a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a hírlevél-küldés adatkezelése körében a következőket:

 • az adatgyűjtés ténye,
 • az érintettek köre,
 • az adatgyűjtés célja,
 • az adatkezelés időtartama,
 • az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 • az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum, időpont.

Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:

A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben - a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

3.3) KÖZÖSSÉGI OLDALAK

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a közösségi oldalak adatkezelése körében a következőket:

 • az adatgyűjtés ténye,
 • az érintettek köre,
 • az adatgyűjtés célja,
 • az adatkezelés időtartama,
 • az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 • az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon és aktivitást végzett, hozzászólt, "lájkolta" az oldalt.

Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása", népszerűsítése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

4) ADATTOVÁBBÍTÁS

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal adattovábbítási tevékenysége körében a következőket:

 • az adatgyűjtés ténye,
 • az érintettek köre,
 • az adatgyűjtés célja,
 • az adatkezelés időtartama,
 • az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 • az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre.

A továbbított adatok köre a szállítás lebonyolítása érdekében: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám.

Az érintettek köre: A házhozszállítást kérő valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás lebonyolításáig tart.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat a következők kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával:

# Megnevezés Adat
1 MPL Magyar Posta Logisztika Kft. 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
ugyfelszolgalat@posta.hu
2 Telefon 06/80 299 929-es zöld szám
3 Budapesten és környékén (06-1) 333-7777
4 Vidéki szállítás (06-1) 333-7777

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérheti a házhoz szállító szolgáltató adatkezelőtől a személyes adatainak mielőbbi törlését.

Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó / Megrendelő hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

5) ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK

Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a webseta-3d.hu weboldalon megadott módokon (telefon, email, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb év elteltével törli.

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

6) ADATBIZTONSÁG

Az adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védettség, Wordfence-védettség), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő különösen

 • a jogosulatlan hozzáférés,
 • a megváltoztatás,
 • a továbbítás,
 • a nyilvánosságra hozatal,
 • a törlés vagy megsemmisítés,
 • a véletlen megsemmisülés és sérülés,
 • az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozása érdekében az adatkezelő gondoskodik:

 • a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről,
 • a szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársai ellenőrzött kiválasztásáról, felügyeletéről,
 • a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek kiadásáról.

A fentiek alapján szolgáltató biztosítja, hogy az általa kezelt adat

 • a jogosult számára rendelkezésre álljon,
 • változatlansága igazolható, legyen.
 • hitelessége és hitelesítése biztosított,

Adatkezelő és annak tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere véd többek között

 • a számítástechnikai csalás, és egyéb támadások ellen
 • a hack-ek
 • a spam-ek,
 • a számítógépvírusok,
 • és a kémkedés,

ellen

7) AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Az érintett kérelmezheti az Szolgáltatónál, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Felhasználó / Megrendelő kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

Szolgáltató, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti.

Törlés helyett Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó / Megrendelő ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó / Megrendelő jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó / Megrendelő kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
(Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

8) JOGORVOSLAT

Felhasználó / Megrendelő tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.

Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. A Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a Felhasználó / Megrendelő Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 8 napon belül - bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

# Megnevezés Adat
1 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
2 Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
3 Telefon: +36 -1-391-1400
4 Fax: +36-1-391-1410
5 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

9) BÍRÓSÁGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 5 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.

A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.

10) KÁRTÉRÍTÉS ÉS SÉRELEMDÍJ

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy gondatlan magatartásából származott.

11) ZÁRSZÓ

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.).
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről főképp a 13/A. §-a).
 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról.
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a).
 • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról.
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról.
 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről.